White pounded rice mochi snacks from Okayama

Restaurants
-Hiruzen-